Lernen Motorischer Fähigkeiten: Von Algorithmen zu Roboter-Experimenten (bibtex)
by Jens Kober
Reference:
Jens Kober. Lernen Motorischer Fähigkeiten: Von Algorithmen zu Roboter-Experimenten. In Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2012 (Steffen Hölldobler, et al., eds.), Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), pp. 181–190, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Kober2013GI,
 author  = {Kober, Jens},
 title   = {Lernen Motorischer {F}\"{a}higkeiten: Von {A}lgorithmen zu {R}oboter-{E}xperimenten},
 booktitle = {Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2012},
 editor  = {H\"{o}lldobler, Steffen AND et al.} ,
 year   = {2013},
 pages   = {181--190},
 publisher = {Gesellschaft f\"{u}r Informatik e.V. (GI)},
 url    = {https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/33734},
 oa    = {bronze},
}
Powered by bibtexbrowser